کاربرد نانو حباب در آبزی پروری

امکان بهبود رشد آبزی، افزایش تراکم و کاهش هزینه های جاری در سیستم هوادهی و اکسیژن رسانی

ژنراتور نانو حباب ساز شرکت نانوفناوری سراج، امکان بهبود ضریب انتقال اکسیژن(نسبت به سیستم های دیفیوزر و ونتوری)، بهبود کیفیت آّب و نسبت تبدیل غذا به وزن آبزی را با کمترین هزینه فراهم می‌آورد.