فناوری نانوحباب چگونه با تشکیل جلبک مبارزه میکند ؟

نانوحباب ها با توجه به ابعاد بسیار ریز و بار سطحی موجود بر روی خود، به صورت کاملا همگون در کل سیال پخش می شوند. این موضوع منجر به افزایش قابل ملاحظه اکسیژن محلول نیز میگردد که کمبود آن، علت اصلی به وجود آمدن جلبک ها است. از این رو با استفاده از فناوری نانوحباب می توان به احیای آب های مرده و بازگرداندن سریع میزان اکسیژن محلول به شرایط نرمال امیدوار بود.