کاربرد نانو حباب در تصفیه پساب

تصفیه پساب

فناوری نانوحباب ابزاری توانمند و کارا در تصفیه انواع پساب‌های صنعتی محسوب می‌شود. از سیستم های اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از گازهای اکسنده(نظیر ازن) گرفته تا سیستم های هوادهی، استفاده از این فناوری در بهبود فرآیند موثر خواهد بود. استفاده از ژنراتور نانو حباب ساز با افزایش سریع و با راندمان اکسیژن محلول امکان کاهش قابل توجه COD و BOD را دارد. هم چنین فناوری نانوحباب در جداسازی فیزیکی مخلوط های آب و روغن موثر است.