کاربرد نانو حباب در تولید آب غنی از گاز

تولید انواع آب فوق اشباع

شرکت نانوفناوری سراج قابلیت تولید انواع آب فوق اشباع نظیر هیدروژن، اکسیژن، ازن و نیتروژن را دارد که هرکدام کاربرد به خصوص خود را دارند.