کاربرد نانو حباب در کشاورزی

بهبود رشد گیاه با استفاده
از نانوحباب‌های اکسیژن

استفاده از نانوحباب‌های اکسیژن در آبرسانی به گیاهان موجب تقویت رشد گیاه، از بین رفتن پاتوژن های‌ مخرب و بهبود سلامت ریشه می‌گردد. این موضوع در کشت گلخانه هیدروپونیک بسیار محسوس است.

آبیاری با آب نانو حباب اکسیژن